Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtgever = de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vredige & Nabije Zorg een overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever de contactpersoon voor Vredige & Nabije Zorg. 

b. Overeenkomst = de tussen de opdrachtgever en Vredige & Nabije Zorg tot stand
gekomen overeenkomst betreffende een uitvaartverzorging, zoals bij voorkeur vastgelegd in de modelovereenkomst van Vredige & Nabije Zorg. 

c. Toeleverancier = de partij die aan Vredige & Nabije Zorg zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. 

d. Uitvaartverzorger = de natuurlijke of rechtspersoon van Vredige & Nabije Zorg met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit ter zake van de uitvaartverzorging. 

e. Uitvaartverzorging = de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een met de opdrachtgever overeengekomen adres. 

f. Voorschotten = voorschotten die door Vredige & Nabije Zorg ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de overeenkomst. 

g. Vredige & Nabije Zorg is gevestigd te Adriaan Roland Holststraat 45, 3069WK te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76211320, bereikbaar op +31 (0)651908927 en via info@vredigezorg.nl 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Vredige & Nabije Zorg zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. 

2.3 Vredige & Nabije Zorg dient voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. 

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en overeenkomst

3.1 Vredige & Nabije Zorg gaat een overeenkomst met de opdrachtgever aan en maakt daarbij gebruik van een modelovereenkomst. De opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat de overeenkomst juist en volledig wordt ingevuld.

3.2 De Opdrachtgever dient Vredige & Nabije Zorg tijdig alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal, dan wel de aanwezigheid van een pacemaker of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), alsook informatie over eventuele zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven. 

 

3.3 In de overeenkomst worden zoveel als mogelijk de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de overeenkomst door Vredige & Nabije Zorg worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken en/of diensten, die eerst na de ondertekening c.q. vastlegging in de overeenkomst worden overeengekomen, worden zoveel als mogelijk schriftelijk bevestigd door Vredige & Nabije Zorg.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW. 

4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Vredige & Nabije Zorg op basis van de overeenkomst worden geleverd, worden – voor zover mogelijk -vermeld in de overeenkomst. 

4.3 Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, zal Vredige & Nabije Zorg een pro- memorie post opnemen. 

4.4 Vredige & Nabije Zorg zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de opdrachtgever doorgeven. 

4.5 De opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de overeenkomst in overleg met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij Vredige & Nabije Zorg in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Vredige & Nabije Zorg worden gedaan op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.2 Zodra de opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Vredige & Nabije Zorg daarover onverwijld in te lichten. 

5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Vredige & Nabije Zorg bevorderen dat correctie plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding 

aan Vredige & Nabije Zorg worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van correctie van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van correctie voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen, tijdstippen en locaties als overeengekomen tussen de opdrachtgever en Vredige & Nabije Zorg. 

6.2 De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of, indien de tekst door Vredige & Nabije Zorg is opgesteld, goed te keuren. 

7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Vredige & Nabije Zorg voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 Vredige & Nabije Zorg kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte of goedgekeurde tekst en deze afwijking aan Vredige & Nabije Zorg toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Vredige & Nabije Zorg niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade. 

7.4 Vredige & Nabije Zorg zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Vredige & Nabije Zorg staat niet in en is niet aansprakelijk voor tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke plaatsing in de gekozen media. 

7.5 Indien Vredige & Nabije Zorg heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4, zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Vredige & Nabije Zorg. Tenzij anders overeengekomen, draagt Vredige & Nabije Zorg dan zorg voor een bewijs van ontvangst. Hij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en). 

8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Vredige & Nabije Zorg worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de kosten van de zaken en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde van de verzekeringspolis uitbetaald. 

8.3 Vredige & Nabije Zorg staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en). Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en) schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever jegens Vredige & Nabije Zorg niet op.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Indien Vredige & Nabije Zorg in het kader van de overeenkomst aan derden dient te betalen, zal de opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan Vredige & Nabije Zorg voldoen. 

9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Vredige & Nabije Zorg betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden. 

9.3 Vredige & Nabije Zorg heeft steeds het recht om een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte van 100% van de (begrote) uitvaartkosten, te vragen voor zover die ziet op (een) door Vredige & Nabije Zorg te verlenen dienst(en). Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, bedraagt dit voorschot, voor zover dat ziet op de door Vredige & Nabije Zorg te leveren goederen, maximaal 50% van de (begrote) uitvaartkosten. Dit voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever te zijn voldaan. Het betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota. Zolang de opdrachtgever het bedongen voorschot niet aan Vredige & Nabije Zorg heeft voldaan, heeft Vredige & Nabije Zorg het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. 

 

9.4 Bij contante betaling wordt door Vredige & Nabije Zorg een bewijs van betaling verstrekt. 

9.5 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Vredige & Nabije Zorg is gerechtigd over een vordering die niet tijdig is voldaan rente in rekening te brengen vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt 1% per kalendermaand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand wordt berekend. 

9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Vredige & Nabije Zorg gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering 9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Vredige & Nabije Zorg gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover rechtens mogelijk, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden conform de Wet normering  buitengerechtelijke incassokosten (Wet BIK) in rekening gebracht, dan wel conform de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende wetgeving.

9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de opdrachtgever door Vredige & Nabije Zorg schriftelijk is aangemaand tot betaling binnen een termijn van zestien (16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling 

9.8 Vredige & Nabije Zorg heeft het recht om met betrekking tot de opdrachtgever een krediet check te (laten) doen. Voorts heeft Vredige & Nabije Zorg het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Vredige & Nabije Zorg neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. 

10.2 Vredige & Nabije Zorg is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven. 

Vredige & Nabije Zorg is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.2. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart Vredige & Nabije Zorg tegen alle vorderingen en aanspraken van derden voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor Vredige & Nabije Zorg niet aansprakelijk is. 

10.5 Vredige & Nabije Zorg kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van Vredige & Nabije Zorg (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Vredige & Nabije Zorg aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Vredige & Nabije Zorg verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan Vredige & Nabije Zorg uitkeert. 

 

In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van Vredige & Nabije Zorg beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de opdrachtgever aan Vredige & Nabije Zorg betaald dient te worden uit hoofde van de overeenkomst. 

rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of bewuste roekeloosheid) van Vredige & Nabije Zorg (directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte schade, inclusief emotionele c.q. immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Vredige & Nabije Zorg aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Vredige & Nabije Zorg verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan Vredige & Nabije Zorg uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoedingsplicht van Vredige & Nabije Zorg beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de opdrachtgever aan Vredige & Nabije Zorg betaald dient te worden uit hoofde van de overeenkomst. 

10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst geen sprake indien de vertraging of het oponthoud het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 9.3.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart bij Vredige & Nabije Zorg ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest. 11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Vredige & Nabije Zorg ingediend worden. 

11.3 Vredige & Nabije Zorg zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid opdrachtgever en zekerheid

12.1 Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de opdrachtgever de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat Vredige & Nabije Zorg opdrachtgever hierop heeft gewezen.

12.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst aangaat met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart, maar ook in andere gevallen, heeft Vredige & Nabije Zorg het recht te bedingen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot overeen te komen, zoals bedoeld in artikel 9.3, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden aan de overeenkomst.

Artikel 13 – Uitvoering

Vredige & Nabije Zorg is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

14.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende privacywetgeving. Vredige & Nabije Zorg zal de door de opdrachtgever verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige informatie vertrouwelijk behandelen en neemt de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. 

14.2 Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de opdrachtgever diens ondubbelzinnige toestemming aan Vredige & Nabije Zorg om (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verwerken. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door Vredige & Nabije Zorg en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van Vredige & Nabije Zorg. 

14.3 Vredige & Nabije Zorg zal (bijzondere) persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie niet doorgeven aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of Vredige & Nabije Zorg dit op basis van de wet verplicht is. 

14.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om diens (bijzondere) persoonsgegevens en/of overige vertrouwelijke informatie kosteloos in te zien, op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Hiervoor kan er contact worden opgenomen met Vredige & Nabije Zorg via info@vredigezorg.nl of +31(0)651908927. Op een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd. 

14.5 In het privacy beleid van Vredige & Nabije Zorg welke te vinden is op haar eigen website en op eerste verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie te vinden over de wijze waarop Vredige & Nabije Zorg met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie omgaat. Hiermee informeert Vredige & Nabije Zorg de opdrachtgever nader omtrent de redenen van gegevensverwerking en de mogelijkheid om, indien gewenst, bezwaar te maken dan wel de verstrekte toestemming in te trekken. 

14.6 Indien door Vredige & Nabije Zorg, uitsluitend in opdracht van opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daarbij Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door Vredige & Nabije Zorg uitsluitend verstrekt aan de Opdrachtgever.

Na overdracht vernietigt Vredige & Nabije Zorg direct de gemaakte opnames. De opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. Vredige & Nabije Zorg geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De in artikel 10.4 opgenomen vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing. 

 

14.7 Het bepaalde in 14.6 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het Internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De opdrachtgever bepaalt welke personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemde beperkte kring van de overledene, een inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. Vredige & Nabije Zorg draagt zorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online-genodigden’ en alleen de opdrachtgever de opname kan downloaden. Vredige & Nabije Zorg vernietigt de opnames direct nadat de livestream niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

Artikel 15 – Klachten

15.1 De Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van overeenkomst binnen bekwame tijd nadat deze de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk en duidelijk omschreven in te dienen bij Vredige & Nabije Zorg. 

15.2 Vredige & Nabije Zorg zal de ingediende klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden aan opdrachtgever. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vredige & Nabije Zorg binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

15.4. De opdrachtgever dient Vredige & Nabije Zorg in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Vredige & Nabije Zorg en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Create your account